Stefani Real Estates - Недвижими имоти в Русе и региона - На мода са малките кооперации
  


РУСЕ ГАЗ
Хотел Фамилия
Ипотечен калкулатор
Цена на имота (Без десетичен знак) Help
Срок години
Лихвен процент %
Месечна сума EUR
Валутни котировки
Брокер
Статистика
BulgarianTOP.com

На мода са малките кооперации PDF Печат Е-мейл
Търсенето на терени за строителство не е спряло, а се преориентира. Пред­приемачите избягват из­граждането на големи ком­плекси, за които са нужни огромни инвестиции, и се на­сочват към по-малки коопе­рации, коментира Катя Ива­нова, управител на агенция „Рея". По думите й най-тър­сени на пазара са малките терени в идеален център, при които се постига между 1000 и 3000 кв. м разгъната застроена площ. Тази па­зарна ниша ще продължи да се развива, каза Иванова.„Рано е да се твърди, че пазарът на терени е „ударил тавана", тъй като България все още е на едно от послед­ните места в Европа по тър­говски площи. Но в кратко­срочен план пазарът ще се диктува от купувачите, пове­чето от които изчакват с реа­лизирането на плановете си", каза Катя Иванова.„Всичко е въпрос на цена. При положение че пред­приемач търси земя с цел строителство, малките проекти изглеждат съблаз­нителни, защото са по-ни-скорискови. Но това не озна­чава, че ще се купуват терени на всяка цена", сподели Лъчезар Искров, председа­тел на Националното сдру­жение „Недвижими имоти".Ако става въпрос за по­купка с инвестиционна цел, не е изключено по-големите терени да станат отново ак­туални, но само при положе­ние че има корекция на це­ните. По принцип търсене за такива терени има, но купу­вачите се въздържат заради високите оферти, добави Ис­кров.Според него през 2009 г. най-слабо ще пострада тър­сенето на земя за логистични проекти, а по-трудно ще се реализират парцелите за офис сгради.
 
< Предишна   Следваща >